Profiel

De vereniging draagt de naam: Tilburgse Kunstkring “De Kunstvrienden” en is opgericht op 10 december 1947.

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen en verbeteren van de beoefening der beeldende kunst door de leden.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het geven van voorlichting door middel van lezingen, filmavonden, excursies en tentoonstellingsbezoek
b. het organiseren van studiebijeenkomsten
c. het houden van tentoonstellingen
d. alle anderen wettige middelen

Lid van de vereniging kunnen uitsluitend zijn, zij die de beeldende kunst beoefenen als vrijetijdsbesteding.
Voor het overige wordt geen discriminatie toegepast naar godsdienstige overtuiging, maatschappelijke positie of het aanhangen van enigerlei richting in de kunst.

Het is niet de bedoeling van onze vereniging om een zo groot mogelijk aantal leden te hebben, wel een zo groot mogelijk aantal trouwe leden. Mensen die belangstelling hebben voor de beeldende kunst, vinden het meestal fijn om in contact te komen met mensen die dezelfde interesse hebben. Zulke mensen vinden elkaar in onze vereniging en daarom voelen zij zich bij ons thuis en vormen met elkaar de bouwstenen voor een hechte en gezonde vereniging.

Het lijkt ons echter nuttig U wat nader te informeren over de gang van zaken binen onze vereniging.

Lidmaatschap
Er is een erg grote belangstelling om lid te worden van onze vereniging.
Omdat we echter niet onbeperkt leden kunnen aannemen is het mogelijk dat men op de wachtlijst wordt geplaatst.
Plaatsing op de wachtlijst heeft echter rechten noch verplichtingen.
Wanneer er ruimte komt wordt men toegelaten tot één van de werkgroepen.
Op zo’n werkgroep wordt er gewerkt onder begeleiding van een beroepskunstenaar, naar model, portret, of stilleven.
De diverse technieken voor tekenen, schilderen en aquarelleren worden allen toegepast.

Omdat wij een vereniging zijn en geen commerciële instelling, kan er van tijd tot tijd een beroep worden gedaan op de bereidwilligheid van de leden, bijvoorbeeld voor het schoonhouden van het atelier.
Wij verwachten dat alle leden eens een keer hun verantwoordelijkheid nemen, alleen op deze manier kunnen wij voor deze lage contributie blijven draaien.

Studieavonden
De werkavonden zijn op maandag, dinsdag en donderdag steeds van 19.45 tot 22.00 uur.
Koffiepauze van 20.45 tot 21.00 uur, de koffie/thee is gratis. Op woensdagmiddag beginnen we om 14.00 uur.
Op donderdagochtend wordt er gewerkt van 9.30 tot 11.45 uur.
Elk halfjaar ontvangt U een werkrooster waarop U kunt zien welk onderwerp en welke techniek in een groep wordt behandeld. Dit rooster wordt door de begeleiders samengesteld, waarbij echter rekening wordt gehouden met wensen van de leden. In overleg met de leden kan van dit rooster worden afgeweken.
Er is een goede kwaliteit tekenpapier aanwezig wat U voor € 0.20 per vel ter beschikking staat.
De door U gemaakte werkstukken zijn Uw eigendom, behandel ze ook als zodanig. Wij kunnen niet instaan voor tekeningen welke in het atelier blijven slingeren.

Atelier
Alleen de leden hebben toegang tot het atelier. Wanneer U gebracht en/of gehaald wordt verzoeken wij U er voor te zorgen dat de afhalers niet in het atelier komen maar wachten in de gang. Dit geldt vooral wanneer er gewerkt wordt naar model.

Tentoonstellingen
Mits U 2/3 van de studiebijeenkomsten heeft bezocht, mag U deelnemen aan tentoonstellingen welke door de vereniging worden gehouden. De werkstukken welke U hiervoor inlevert worden door de begeleiders of externe deskundigen geselecteerd. De opzet is dat van iedereen die werkstukken inlevert, minimaal één werkstuk wordt geëxposeerd.

Verenigingsavonden
Op gezette tijden verspreid over het jaar, organiseren wij avonden welke voor alle leden toegankelijk zijn. Dit kunnen zowel dia- of filmpresentaties, algemene of specifieke kunstbeschouwingen, voorbereidingen op excursies als werkbesprekingsavonden zijn. Van deze avonden gaat een grote stimulerende werking uit.
Vooral het zien en vergelijken van elkanders werk, het gesprek en de discussies daarover bevestigen in hoge mate het saamhorigheidsgevoel.
Mede daardoor kunnen we deze avonden hoogtepunten noemen in het verenigingsjaar.

Adres atelier
Het atelier is gevestigd Nijverstraat 171a / ingang om de hoek in de Johannes van Oisterwijkstraat te Tilburg.
Op werkavonden open vanaf 19.30 uur, op woensdagmiddag om 14.00  uur.
Er is geen telefoon aanwezig.

Alleen voor spoed/noodgevallen telefoon: 013 – 53 68 802

Creatief weekend
Buiten verantwoordelijkheid van het bestuur wordt door een “weekendcommissie” elk jaar een creatief weekend georganiseerd. Dit weekend, vanaf vrijdagmiddag tot zondagavond, wordt gebruikt om buiten te werken. We gaan daarvoor naar een hotel, pension of dergelijke in een mooie omgeving. Het overdag gemaakte werk wordt s ‘avonds onderling besproken. Naast het genoegen van het buiten werken is dit weekend uiteraard ook erg goed voor de sociale contacten binnen de vereniging.
De afgelopen jaren zijn we ondermeer in Tongeren, Gulpen, Dordrecht, Domburg, Berg. Vijlen, Ellemeet, Thorn, Millingen a/d Rijn en Zutphen geweest.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni. Omdat in de maanden juli en augustus niet wordt gewerkt beslaat het jaar 10 maanden. De contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgelegd en bedraagt momenteel (september 2019) € 265.00 per jaar. De leden ontvangen hiervoor een brief met het verzoek om het de contributie voor 1 september te voldoen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10.00. Wanneer het lidmaatschap tussentijds is ingegaan wordt de contributie naar rato vastgesteld, waarbij het jaar op 10 maanden wordt gesteld. De contributie en het inschrijfgeld dient dan binnen een maand te worden voldaan. Indien voor de aanvang van een verenigingsjaar niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

Ledenvergadering
In het eerste kwartaal van elk jaar wordt een ledenvergadering gehouden. Op deze avond worden een aantal verenigingszaken behandeld, eventueel nieuwe bestuursleden gekozen en hebben de leden de mogelijkheid met het bestuur van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen de vereniging.

Inschrijfformulier
Wanneer U belangstelling is gewekt kunt U het Inschrijfformulier volledig invullen
(U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht) of contact opnemen met onze voorzitter.
Het adres en telefoonummer vind U elders op deze site.