Privacyverklaring van de Tilburgse Kunstkring

Categorie:

www.tilburgsekunstkring.nl

Over ons privacybeleid 

Tilburgse Kunstkring geeft veel om Uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over U en Uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen Uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tilburgse Kunstkring De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij Uw gegevens opslaan en hoe wij Uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als U vragen heeft over ons privacy beleid kunt U contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, U vindt de contactgegevens onderaan dit schrijven.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt U lezen op welke wijze wij Uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Kahlo-hosting/Sohosted

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Kahlo-hosting/Sohosted. Kahlo-hosting/Sohosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt Uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Kahlo-hosting/Sohosted heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van Uw persoonsgegevens te voorkomen.  Kahlo-hosting/Sohosted  zal Uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken of doorverkopen aan derden. Kahlo-hosting/Sohosted kijkt niet naar de inhoud van Uw communicatie. Net als wij, monitoren zij geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van Uw e- mailberichten of chats en houden niet bij welke websites jij verder bezoekt.

Website
Deze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat Uw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding. 

Linkjes naar derden (externe linkjes)
Op deze website vindt U soms ook verschillende linkjes naar andere websites. Dit privacy beleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacy praktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van websites van derden die U bezoekt via links vanaf deze site.

E-mail  

Kahlo-hosting/Sohosted

Onze website maakt gebruik van de diensten van Kahlo-hosting/Sohosted, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle bevestigingsmails die U ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de server van Kahlo-hosting/Sohosted.
Kahlo-hosting/Sohosted  zal Uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden.  Kahlo-hosting/Sohosted heeft verschillende  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van Uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Contactformulier

Via ons contactformulier ontvangen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van Uw vraag of opmerking. Daarna worden ze verwijderd.

Inschrijfformulier en Lidmaatschap

Wij zijn een vereniging waarvan U lid wordt. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt zonder opzegging, automatisch verlengd. Het verenigingsjaar, dus een lidmaatschap, loopt van september tot en met augustus. Bij tussentijds ingegaan lidmaatschap loopt de eerste periode tot augustus en wordt daarna verlengd. Het jaar wordt daarbij op 10 maanden gesteld: september tot en met juni.

Via het inschrijfformulier vragen we de volgende gegevens

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer, vast of mobiel
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Uw toestemming om digitale berichten van ons secretariaat of de docenten te ontvangen
 • Uw toestemming om eventuele foto’s waar (onder andere) U op staat, te plaatsen op onze website of Facebook
 • Uw toestemming om opgenomen te worden op een ledenlijst t.b.v. onze leden
 • Uw toestemming om te worden opgenomen in een groepsapp of telefooncirkel van de werkgroep waar u deel van uitmaakt

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze ledenadministratie en zullen worden bewaard tot 2 jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap.

Aan de leden wordt een ledenlijst verstrekt waar op naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden vermeld. Indien een lid niet wil dat deze gegevens daarop vermeld worden, dan wordt volstaan met het vermelden van de naam.
De volledige gegevens zijn alleen bekend bij het secretariaat en de voorzitter.

De NAW gegevens en de leeftijd (dus niet de geboortedatum) moeten wij jaarlijks verstrekken aan Artfact welke het subsidiebeleid van de Gemeente Tilburg uitvoert. Omdat Artfact de gegevens vraagt over de twee jaren voor het jaar van subsidieaanvraag, moeten wij uw gegevens twee jaar bewaren.

Doel van de gegevensverwerking

De ledengegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de vereniging voor het versturen van correspondentie. Dit zal zo veel mogelijk via e-mail worden gedaan.
Ledengegevens worden niet doorgestuurd naar andere partijen dan uitsluitend Arftact of een andere door de Gemeente aan te wijzen uitvoerder van het subsidiebeleid.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken Uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de interactie tussen leden, docenten en bestuur. Wij gebruiken Uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan fiscale, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, of een eed, of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld Uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Tilburgse Kunstkring op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van Uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen Uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren Uw gegevens zolang U lid bent en tot twee jaar na het beëindigen van Uw lidmaatschap. U kunt vragen om te worden “vergeten”, wij verwijderen dan uw gegevens na verloop van de daarvoor vereiste tijd. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met Uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medeleden hebben echter geen toegang meer tot Uw gegevens en documenten die wij naar U hebben verzonden.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft U als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen U hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe U zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van Uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat U de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij U vragen U te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt U in de machinaal leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als U vermoedt dat wij Uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op Uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek van die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op Uw verzoek. Als Uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij U op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op Uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op Uw verzoek. Als Uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij U op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op Uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op Uw verzoek. Als Uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij U op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot U de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op Uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen (uitzonderingen daargelaten) een reactie op Uw verzoek. Als Uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij U op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over U die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door of in opdracht van Tilburgse Kunstkring Als U bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van Uw bezwaar. Is Uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan U ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken Uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent U van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Cookies

Cookies voor een prettig websitebezoek

Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites voor U zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij Uw bezoek aan onze website automatisch op Uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen U niet altijd direct persoonlijk identificeren aan de hand van cookies. Als U zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd.

Soms is voor een cookie toestemming nodig, vaak ook niet

Wij mogen in principe alleen cookies plaatsen als U daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming vragen wij U via de website. Uw toestemming kunt U ook weer via de website intrekken. Dan zullen wij de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. U kunt cookies ook altijd zelf via de browser van Uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Wat doen we verder met cookies?
We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant!

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan Uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van Uw website bezoek of de pagina’s die U veel bezoekt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
Social media:

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.
De social media partij kan Uw IP-adres herkennen op het moment dat U een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden U aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Via de instellingen van Uw internetbrowser kun U cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat U geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt U echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot U verwerken, dan brengen wij U daarvan per e-mail op de hoogte.

Met wie kunt U contact opnemen? 

Kort samengevat kunt U dus contact opnemen indien U vragen of opmerkingen hebt:

 • over deze Privacyverklaring,
 • om een schending van de Privacyverklaring te melden,
 • of indien U wilt dat wij Uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken
 • of indien U bezwaar heeft tegen het ongevraagd gebruik van Uw gegevens voor direct marketing doeleinden. (Hetgeen uiteraard niet het geval zal zijn  )

U heeft recht op inzage in de informatie die wij over U bewaren.

NB: Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan Uw verzoek te voldoen.

Contactgegevens:

Tilburgse Kunstkring
p/a Griegstraat 651, 5011 HN  Tilburg
jacjanssen@tilburgsekunstkring.nl
Contactpersoon: Jac Janssen